تعمیرات تخصصی یخچال و فریزر

اجزاء تشکیل دهنده یخچال

الف) اجزاء مکانیکی :


۱-کمپرسور:

اجزاء تشکیل دهنده یخچال

مجموعه اي مکانیکی شامل میل لنگ ،پیستون و سوپاپ ها می باشد.

میل لنگ توسط یک موتور آسنکرون که داخل محفظه کمپرسور قرار دارد می چرخد و در نتیجه پیستون مانند یک تلمبه عمل کرده با باز و بسته شدن سوپاپ ها گاز موجود در سیلندر و لوله ها به گردش در می آید.

گاز مرتبا” از لوله برگشت مکیده شده با فشار وارد لوله رفت می شود بنابراین گاز سرما ساز مدام در حال حرکت بوده به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد عمل سرما سازي انجام می شود .

روي بدنه کمپرسور معمولا” سه لوله دیده می شود :

الف-لوله رفت یا فشار گاز

ب- لوله بر گشت یا مکش

ج- لوله کور یا لوله مخصوص شارژ گاز .

۲-کندانسور(رادیاتور خنک کننده) :

اجزاء تشکیل دهنده یخچال
کندانسورها نیز دارای انواع مختلفی هستند که مهمترین آن ها شامل:1-کندانسور هوایی یا فن دار که معمولاً در یخچال های ویترینی نصب می شوند .2-کندانسور آبی که در آن خنک سازی گاز مبرد توسط آب صورت می گیرد.3-کندانسورتبخیری که با استفاده ازجریان همرفتی آب و هوا،گاز مبرد را خنک می کند.

از آنجایی که گاز در کمپرسور تحت فشار قرار میگیرد(تا آماده حرکت درون لوله هاي مسیر شود) حرارت گاز افزایش یافته و اگر به طریقی این گرما از گاز سلب نشود و یا تعدیل نگردد عمل سرما سازي مختل می شود .

از این رو همواره گاز تحت فشار قرار گرفته پس از کمپرسور وارد لوله هاي مارپیچ مانندي می شود که جایگاه این لوله در یخچال هاي خانگی پشت کابینت اصلی یخچال است.

اجزاء تشکیل دهنده یخچال

۳-فیلتر یا درایر :

اجزاء تشکیل دهنده یخچال

از آنجاکه ممکن است گازپس ازعبور ازکندانسور جرم هاي آن راحمل کندیاگازداراي رطوبت باشد،لازمست قبل ازسرماسازي کاملا”پاك و خشک شود .

به همین منظور گاز پس از رادیاتور از فیلتر(درایر) عبور میکند.

درایر داراي دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها سطح مقطع بزرگتري دارد . و در واقع محل اتصال آن به خروجی کندانسور است .

لوله دوم درایر سطح مقطع بسیار کمتري دارد تا بدینوسیله گاز پس از درایر تحت فشار بسیار زیاد قرار گیرد.

درون درایر را از موادي بنام سیلیکات یا سیلیکاژل پُر می کنند .

این مواد خاصیت رطوبت زدایی داشته و گاز پس از عبور رطوبت خودرا تماما” به این مواد میدهد وخشک میشود.

بمرور بر اثر کار کرد زیاد رنگ قهوه اي بسیار روشن این مواد به تیرگی می نهد . و این تغییر حالت در واقع بیانگر پایان توانایی این مواد جهت رطوبت زدایی است .

از اینرو پیشنهاد می شود به هنگام تعویض کمپرسور یا شارژ گاز مجدد یخچال درایر را نیز تعویض نمایید. تا سرما سازي کیفیت مطلوب را داشته باشد.

۴-اواپراتور (محفظه تولید یخ ) :

اجزاء تشکیل دهنده یخچال

از آنجا که آلومینیوم در انتقال سرما از توانایی بالایی برخور دار است. به طور معمول اواپراتور را از لوله هاي مارپیچ آلومینیومی می سازند.

و از آنجا که بتوسط بسته شدن درب جاي یخی هوا درون اواپراتور مسدود می شود. تبخیر مداوم سرما در اواپراتور دما را شدیدا”کاهش می دهد. بگونه اي که آب و یا هر ماده غذایی دیگري درون اواپراتور منجمد می شود.

اواپراتور نیز مانند درایر دو لوله ارتباطی با سایر اجزاء مکانیکی دارد، لوله ورودي اواپراتور بسیار باریک است ودر واقع نقطه اتصال آن به لوله مویی است.

لوله خروجی اواپراتور سطح مقطع بیشتري دارد و به لوله برگشت کمپرسور می رسد.

اجزاء تشکیل دهنده یخچال

۵-کاپیلاري تیوب(لوله مویی) :

به سبب قطر بسیار کمی که داراست لوله مویی نامیده می شود.

جایگاه آن بین خروجی فیلتر (درایر) و ورودي اواپراتور است.

قطر وطول آن در کیفیت سرماي ایجاد شده بسیار با اهمیت است در رابطه با نقش سرما سازي آن در ادامه بحث خواهد شد.

اجزاء تشکیل دهنده یخچال


ب) اجزاء الکتریکی یخچال :


۱-موتور الکتریکی :

همانگونه که قبلا” نیز ذکر شد موتور الکتریکی با یک مجموعه مکانیکی کمپرسور یخچال را تشکیل می دهند.

موتور یخچال از نوع آسنکرون بوده و در یخچال هاي مختلف نوع راه انداز خازنی و یا بدون خازن آن مورد استفاده قرار می گیرد.

سرهاي خروجی موتور از بدنه کمپرسور خارج شده و به سایر قطعات الکتریکی متصل می شود .

معمولا” سرهاي خروجی شامل سه سر سیم که مانند شکل یکی از سر سیم ها متعلق به سیم پیچ اصلی،سرسیم دوم مربوط به سیم پیچ کمکی و سر سیم سوم مشترك بین اصلی و کمکی است.

بر روي بدنه بعضی از کمپرسور ها حروفی خاص،سر سیم ها را از یکدیگر تفکیک می کند.


۲-ترموستات(اتومات) :

عمل تنظیم سرما در یخچال بتوسط ترموستات صورت می گیرد .

اجزاء اصلی ترموستات عبارتند از:

۱- بدنه فلزي

۲-کنتاکت هاي اتصال

۳- فانوسک محتوي گاز

۴-لوله مویی

۵- لوله بلو

۶- فنر و اهرم ها

۷- پیچ تنظیم

معمولا” لوله بلوي ترموستات را به قسمت تحتانی ویا سقف اواپراتور متصل می سازند و با قرار دادن ترموستات در حالت وصل ،کمپرسور شروع بکار می کند.

با سرد شدن اواپراتور گاز درون لوله بلو ،لوله مویی و به تبع آن ها فانوسک تقلیل حجم داده و جمع می شود و با جمع شدن آن اهرم اتصال کلید درون ترموستات بطرف پایین کشیده شده و فاز موتور قطع می گردد.

با خاموش شدن موتور و توقف کار

کمپرسور،سرماي محیط یخچال ، بالاخص اواپراتور کاهش یافته و گاز درون فانوسک ترموستات فعال شده و بر اثر گرم شدن محیط اضافه حجم یافته و فانوسک بزرگتر می شود .

با افزایش حجم فانوسک کلید ترموستات بحالت وصل در آمده و کمپرسور شروع بکار می کند و ….

میزان سرماي دلخواه در اواپراتور و یخچال یا بعبارت دیگر مدت کار کمپرسور را می توان بوسیله ولوم ترموستات که در واقع اهرم کنترل حجم فانوسک است تنظیم نمود.

اجزاء تشکیل دهنده یخچال


۳-رله استارت یا رله راه انداز موتور :

آسنکرون بکار گرفته شده در مجموعه کمپرسور از نوع آسنکرون هایی است که سیم پیچ استارت تنهادرلحظه راه اندازي (که همواره در این حالت بیشترین مقدار گشتاور مورد نیاز است) در مدار بوده وسپس از مدار خارج می شود.

در مبحث موتور هاي آسنکرون به این دسته از موتور ها اشاره شد البته خروج سیم پیچ کمکی در آنها بتوسط کلید گریز از مرکز صورت می گیرد.

در موتور یخچال سیم پیچ اصلی از مسیر رله استارت که در خارج از مجموعه کمپرسور تعبیه شده تغذیه می شود.

اجزاء تشکیل دهنده یخچال

اجزاءاصلی رله استارت :

۱-بدنه معمولا” از جنس باکلیت

۲-بوبین یا سیم پیچ

۳-اهرم فلزي سرگرد یا سرتخت

۴- کنتاکت هاي اتصال

۵-مادگی هاي (فیش هاي)اتصال رله به موتور.

همانطور که ذکر شد بوبین رله استارت با سیم پیچ اصلی سري قرار گرفته. در لحظه اول راه اندازي که نیاز به گشتاور فراوانی است تا روتور و سپس پیستون به حرکت درآید.بیشترین جریان از دو سیم پیچ مذکور عبور نموده وبه تبع آن حداکثر میدان مغناطیس ایجاد می شود. با افزایش ولتاژ خود القاء در رله استارت و رسیدن آن به سقف معینی،اهرم فلزي درون رله بطرف بالا جذب شده و اتصال کنتاکت هاي ۳و ۴ برقرار می شود. و در نتیجه سیم پیچ کمکی وارد مدار شده و شروع به ایجاد گشتاور می کند.

به کمک دو میدان مغناطیسی سیم پیچ هاي اصلی و کمکی رتور براه افتاده و جریان راه اندازي معادل جریان نامی موتور می شود. (شدیدا” کاهش می یابد.) با کاهش جریان دریافتی موتور از شبکه ،مغناطیس سیم پیچ رله استارت کاهش یافته و اهرم فلزي جذب شده رها میشود. وبا قطع ارتباط کنتاکت هاي ۳و ۴ در رله،سیم پیچ کمکی از مدار خارج می گردد.

مراحل مذکور همواره در لحظه آغازین حرکت کمپرسور تکرار می شود. و اگر بعللی در مکانیسم عملکرد رله استارت مشکلی بوجود آید،کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود.

اجزاء تشکیل دهنده یخچال


۴- اورلود یا محافظ جریان دریافتی موتور :

هرگاه در عملکرد صحیح موتور مشکلی بوجود آید مانند : آسیب دیدن سیم پیچ هاي اصلی و کمکی و یا مسدود شدن مسیر گردش گاز و یا ضعیف بودن ولتاژ و…. جریان دریافتی موتور افزایش یافته و حرارت موتور رو به افزایش می نهد . و در نتیجه خواهد سوخت از این رو استفاده از اورلود یا محافظ الکتریکی موتور ضروري است.

ساختمان آن تشکیل شده است از:

۱-بدنه مخصوص

۲-پایه هاي فلزي اتصال برق

۳-صفحه حساس بی متالی

۴- سیم فنري از جنس کرم نیکل یا کرم آلمینیوم

۵- پلاتین هاي اتصال.

عبور جریان از اورلود که سري با کنتاکت مشترك موتور قرار می گیرد . حرارت تولید شده توسط فنر کرم نیکل را افزایش داده و صفحه حساس را تحریک می سازد.

با افزایش طول صفحه حساس ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود و کمپرسور خاموش می شود. (در این حالت نول قطع است). پس ازمدتی باکاهش دما در محفظه اورلود صفحه حساس منقبض شده و ارتباط کنتاکت ها مجددا” بر قرار می گردد. واگر مشکل همچنان وجود داشته باشد،قطع خودکار اورلود (و به تبع آن کمپرسور) تکرار می شود.


۵- لامپ،سیم های رابط،دوشاخه، سرپیچ و کلید معکوس لامپ .

در پایان خرسندیم به اطلاع شما برسانیم که جهت تعمیر یخچال و فریزر خود می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید