انعطاف در زمان تعمیرات

انعطاف در زمان تعمیرات

ما کمبود زمان شما را درک میکنیم و از اهمیت زمان برای شما آگاهیم به همین دلیل این شمایید

که روز وساعت حضور تعمیرکار را تعیین می کنید. دقت کنید هر زمانی که شما اعلام بفرمایید ،

هر ساعتی از شبانه روز را که شما مایل بودید می توانید همان ساعت را پیشنهاد دهید.

فقط کافیست با الوسرویسکارشهریار تماس بگیرید.