لطفا نظرات انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را جهت بالابردن هر چه بیشتر خدمات و کیفیت قطعات از طرق زیر به واحد روابط عمومی الو سرویسکار شهریار منعکس و ما را در هر چه بهتر شدن خدمات و قطعات یاری نمایید .

09190982640

0919-0982641

  0933-1011826

آدرس : تهران / شهریار / شهرک وایین بعثت 3 پلاک 129 

E-Mail : aloservicekarshahryar@Gmail.com

Insta : aloservicekarshahryar